FARSKÁ EKONOMICKÁ RADAKódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).

- Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo

- FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.

- Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.

- Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom kostole patriacom do farnosti.


Členovia FER by mali byť zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia.

Na základe výsledkov volieb zo dňa 14.4.2015 a menovaním pána farára poznáme zloženie FER:

členovia FER:

- Ing. Martin Andráš,
- pplk. Ing. Miroslav Bajus,
- Mgr. Jarmila Juhaščiková,
- Anton Ondruš
- Ján Oravec,
- Mária Prosbová
- Ján Varga
- Ján Veľk.

Pred farským spoločenstvom v prítomnosti farára zložili predpísaný sľub, že zverené úlohy budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku.