Sviatosť manželstva


späť na sviatosti

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, sa musia hlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Podotýkame, že tento časový limit nebol stanovený miestnym správcom farnosti, ale ide o nariadenie Konferencie biskupov Slovenska. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory s kňazom (zápis,prikázania, sviatosti a pohovor o obrade), ďalej so psychológom a manželským párom. Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny sú na nástenke pri kancelárii na farskom úrade i nižšie uvedené na tejto stránke. Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko to, čo je spojené so sobášom. A nie naopak - nechávať si dohodnutie termínu sobáša na farskom úrade ako posledné – na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že v takom prípade nebude snúbencom vyhovené.

Manželské prekážky

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Prekážky môžu byť rôzne. Pri ohláškach novomanželov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia nejakej o cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí majú vstúpiť do manželstva. Od prekážok môže dišpenzovať biskup. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie. Od niektorých prekážok môže dišpenzovať len pápež. Napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty.

Sú prekážky, ktoré sa nikdy nedišpenzujú, sem patrí napríklad to, ak by chcel manželstvo uzavrieť niekto z pokrvného príbuzenstva v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie.

Kanonické prekážky

Celkovo existuje 12 kanonických prekážok.  Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094 (dostupné v kresťanských kníhkupectvách).
 1. Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14.roku a muž pred dovŕšením 16.roku
 2. Ďalšou prekážkou je trvalá  impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou
 3. Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš
 4. Posvätný rád
 5. Sľub čistoty
 6. Rozdielné náboženstvo - ak je jeden katolík a druhý nekatolík
 7. Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou
 8. Ďalšou prekážkou je zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo
 9. Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)
 10. Švagrovstvo
 11. Mravopočestnosť - ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve
 12. Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné

Čo je potrebné k zápisu?

Zápis sa uskutočňuje po dohovore s kňazom na mobilnom čísle 0905 803 264

Taktiež je potrebné doniesť:

 1. zápisnicu o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu)
 2. doklad o svedkoch (čitateľne vypísaný)
 3. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti (dátum vystavenia nesmie byť starší ako 6 mesiacov od dátumu svadby)
 4. licenciu – povolenie aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je bytom v našej farnosti
 5. občianske preukazy
 6. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova

Miešané manželstvá

Často sa stáva, že manželstvo chcú uzavrieť dvaja ľudia, muž a žena, ktorí sú pokrstení, ale každý z nich patrí do inej Cirkvi. Prípustné sú iba manželstvá, keď obaja patria do katolíckej Cirkvi. Ak sa príslušnosť k Cirkvi odlišuje, k uzatvoreniu manželstva je potrebný dišpenz. Dišpenz udeľuje výnimku, na jeho základe sa manželstvo povoluje. Vydáva ho diecézny biskup (miestny ordinár).

Povolenie môže byť vydané iba za určitých podmienok:

Ten, kto je katolík v tejto dvojici:
 1. musí vyhlásiť, že odstráni nebezpečenstvá odpadnutia od viery
 2. sľúbi, že urobí všetko pre to, aby deti boli pokrstené v katolíckej cirkvi a v nej aj vychovávané
Pokrstený v inej cirkvi - nekatolík: Obaja:
Takéto vyhlásenie sa uskutočňuje pred dvomi svedkami a kňazom, a je zaznamenané v snúbeneckom protokole. Keby nekatolík odmietol dať podpis, kňaz musí zistiť  dôvod odmietnutia a vysvetliť, aké konflikty môžu z toho vzniknúť. Ak by aj naďalej zotrvával na svojom odmietnutí podpísania, tak kňaz podpisom potvrdí, že nekatolícku stránku s tým oboznámil. Miešané manželstvo sa uzatvára pred kňazom a dvoma svedkami. Cirkevné právo zakazuje pred slávením manželstva ako i po ňom ďalšie slávenie toho istého manželstva pri ktorom sa vyjadruje manželský súhlas, teda nekatolícky obrad uzatvorenia manželstva. Pri miešanom manželstve katolíka s pokrsteným nekatolíkom je dovolená svätá omša, ale naopak pri sobáši katolíka s nepokrsteným svätá omša nie je dovolená. V prípade, že je na to dostatočný dôvod, diecézny biskup môže povoliť slávenie svätej omše.

Stanovisko k miešaným manželstvám

Katolícka cirkev zakazuje miešané manželstvá. Zákaz zdôvodňuje nebezpečenstvom, že v takýchto manželstvách nie je plné duchovné spoločenstvo manželov. Ohľadom právd a náboženských citov je tam rôznosť presvedčenia a odpor vôle. Miešané manželstvá zavádzajú do života Cirkvi akýsi druh rozdelenia, pretože rôznosť náboženského života bráni v tejto rodine verne plniť evanjeliové príkazy, zvlášť spoločnú účasť na bohoslužbe a výchove detí.

Starostlivosť duchovných pastierov o miešané manželstvá

Miešané manželstvá pre ich ohrozujúci stav si vyžadujú zvláštnu pastiersku starostlivosť. Miestny ordinár a duchovní pastieri sú povinní pomáhať manželom, aby zotrvali v jednote manželského a rodinného života (kan1128). Súčasne treba rešpektovať špeciálnu situáciu každého manžela, jeho svedomie a posvätnosť sviatostného manželstva.