Sviatosť krstu


späť na sviatosti

(KKC1213) Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

Náuka Cirkvi o sviatosti krstu: Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 1. článok

Čo urobiť pred krstom?

1. Na zápis ku krstu treba prísť na farský úrad v čase úradných dodín.
2. Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov. Poučenie pred krstom sa vykonáva na farskom úrade po dohode s rodičmi.Je potrebné doniesť:
- rodný list dieťaťa,
- ak rodičia dieťaťa prijali sv. manželstva v inej farnosti, aj cirkevný sobášny list,
- údaje o krstných rodičoch.
3. Krstný rodič musí splniť požiadavky podľa cirkevného zákona (Kódex kanonického práva - IV. kniha, IV. kapitola, kán. 874):
- zavŕšil 16. rok života;
- katolík;
- už prijal Eucharistiu;
- pobirmovaný;
- ak je zosobášený, žije v usporiadanom sviatostnom manželstve;
- žije život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (praktizuje vieru);
- nepostihnutý žiadnym cirkevným trestom.
4. Ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, treba povolenie miestneho správcu farnosti.
5. Je správne, aby rodičia, krstní rodičia a príbuzní prijali pred krstom svojho dieťaťa sviatosť zmierenia a spolu s celou rodinou sa duchovne pripravili na túto sviatosť.
6. Krst dospelých je potrebné nahlásiť na farskom úrade, kde dostanete potrebné informácie.