Sviatosť manželstva


späť na sviatosti

(KKC 1601) „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ Náuka Cirkvi o sviatosti manželstva: Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Tretia kapitola, 7. článok

Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v našom farskom kostole? Ako postupovať?

1. Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša čím skôr, najlepšie aj rok dopredu.
2. Ak sa rozhodnete počas roka, nahláste sobáš na FÚ aspoň 3 mesiace pred uzavretím.
3. V prípade, že neskôr zmeníte termín alebo čas sobáša, resp. ho zrušíte, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
4. Najneskôr 3 mesiace pred sobášom je potrebné na FÚ spísať cirkevnú sobášnu zápisnicu.
5. Zahraničný sobáš; sobáš s nepokrstenou stránkou; sobáš s nekatolíckou stránkou; sobáš, keď jeden so snúbencov už mal civilný sobáš alebo sobáš s inou prekážkou – vtedy je potrebné spísať zápisnicu aspoň 6 mesiacov pred sobášom.
6. K spísaniu sobášnej cirkevnej zápisnice potrebujete tieto doklady:
- Krstné listy obidvoch snúbencov (ak ste neboli pokrstení v našej farnosti). Krstné listy nesmú byť viac ako 6 mesiacov staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom treba doniesť rodný list.
- Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť doklad o neplatnosti predošlého manželstva.
- Ak ste rozvedený(-á), doložiť kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.
- Ak ste mali civilný sobáš, doložiť sobášny list.
- Ak ste vy alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky).

7. Po spísaní cirkevnej sobášnej zápisnice treba spísať Žiadosť o uzavretie manželstva na matrike, kde je potrebné mať platný občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v občianskom preukaze, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).