Sviatosť Eucharistie


späť na sviatosti

(KKC 1322) Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života.


(KKC 1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.


(KKC 1323)„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1402)

Náuka Cirkvi o Oltárnej sviatosti – Eucharistie: Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 3. článok

Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí: účasť na bohoslužbách, primerané vedomosti, svedectvo o krste