FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice - V nedeľu (24. 2. 2019) Zbierka na potreby kostola bola vo výške 290 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


* Vojčice/Hriadky/Charita - V stredu (6. 3. 2019) je Popolcová streda. Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi - deň prísneho pôstu!


** Vojčice/Hriadky - V piatok (8. 3. 2019) sa vo farskom kostole vo Vojčiciach začína KC o 17:30 hod. a modlí sa ju ZMM. Vo filiálnom kostole v Hriadkach sa začína KC o 16:30 hod.


*** Vojčice/Hriadky - V nedeľu (10. 3. 2019) Zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.


*** Vojčice/Hriadky - V nedeľu (10. 3. 2019) sa o 14:00 hod. modlí vo farskom kostole vo Vojčiciach KC farské spoločenstvo. Vo filiánom kostole v Hriadkach sa KC modlí o 14:30 hod..


Manželia, ktorí v tomto roku 2019 slávia svoje 25., 50., 60., 65. výročie manželstva, sú pozvaní otcom arcibiskupom do Košickej katedrály aby si v rámci Roka sv. Košických mučeníkov obnovili svoje manželské sľuby. Kto má záujem zúčastniť sa tejto celodiecéznej obnovy nech sa najneskôr do 1. apríla 2019 nahlási v sakristii. Obnova strieborného výročia 25 rokov bude 26. mája 2019 o 15.00 hod. Obnova 50. 60. 65 rokov manželstva bude 13. októbra 2019 o 15.00 hod.ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2019

V rámci Celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby sú úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska. Šírením pravidelných mesačných úmyslov Apoštolát modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej „Modlitby obetovania dňa“:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Marec:
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, aby cítili Kristovu blízkosť a a by boli uznané ich práva.
Úmysel našich biskupov: Aby sme a v Pôstnom období viac zjednocovali s Kristom trpiacim a potom aj osláveným.