Spoločenstvo lektorov (Služobníkov čítania Božieho slova)


späť na služby

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša (okrem evanjelia) lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Od čias Tertuliána patrí lektor medzi duchovenstvo. Má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text. Keď číta lektor vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova.

Lektor môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby a niekedy aj žalm. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať. Dnes sa lektorát chápe ako služba (ministerium), ktorá je popri diakonáte, podobne ako akolytát určovaná aj laikom.

Cieľom lektorského čítania je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením Boha. Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom; lektor je hlasom Krista. Sila v Slove, ktoré lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého.

Prosba lektora o milosť vytrvalosti: Všemohúci Bože, Ty si ma prijal konať službu lektora, požehnaj ma, aby som čítal závažné slová Sv. písma a podľa nich aj žil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Rozpis lektorskej služby na daný sviatok alebo nedeľu nájdete v bohoslužbách


Modlitba lektora

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.
alebo:
Všemohúci Bože, ty si ma prijal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista, nášho Pána. Amen.