Ružencové bratstvo - RB


späť na spoločenstva

Združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

  • Živého ruženca
  • Svätého ruženca
  • Večného ruženca

  • Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca. Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z RB. Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba.

    V našom farskom spoločenstve sa Ružencové bratstvo spája v štyroch ružiach. Jeho členovia sa schádzajú na modlitbách posvätného ruženca pred sv. omšou, konajú pobožnosť, deviatniky, krížové cesty a ďalšie aktivity. Patria tu aj púte na rôzne pútnické miesta, aj mimo republiky. Za ružencové bratstvo zodpovedá pani Mária Prosbová.