ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA ROK 2023


späť na úvod


Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré oznamuje pápež každý rok. Robí tak formou nasledujúcej
Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi da´ silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:


SEPTEMBER:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.


Október:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viestˇ Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
November:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.
Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
December:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizni´ pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.