ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA ROK 2023


späť na úvod


Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré oznamuje pápež každý rok. Robí tak formou nasledujúcej
Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi da´ silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:


MÁJ:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevne´ hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastne´ charizmy dávali do služieb celého sveta.
Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové´ hodnoty lásky a spoločenstva.


Jún: Úmysel Svätého Otca:Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.
Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.
Júl: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.
Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.
August: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
September: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
Október: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viestˇ Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
November: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.
Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.
December: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizni´ pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebne´ rodinne´ zázemie.