Sviatosti


Čo sú sviatosti? Sú to viditeľné znaky, ktoré naznačujú a spôsobujú Božiu milosť.

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus (KKC 1210). Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. (KKC 1113)

Krst, birmovanie a posvätný stav dávajú človeku nezmazateľný znak. Tieto sviatosti sa prijímajú iba raz.

Choď na stránku

1. Sviatosť krstu

2. Sviatosť birmovania

3. Sviatosť Eucharistie

4. Sviatosť zmierenia

5. Sviatosť pomazania chorých

6. Sviatosť posvätného stavu

7. Sviatosť manželstva

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

(KKC 1211)Na základe tejto analógie vysvetlíme najprv tri sviatosti uvádzania do kresťanského života (prvá kapitola), potom sviatosti uzdravenia (druhá kapitola) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu a poslaniu veriacich (tretia kapitola). Toto poradie isto nie je jediné možné, ale umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia (KKC 1374)ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na [svoj] cieľ.“