Sviatosti


Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus.
Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Tieto sviatosti sa prijímajú iba raz.

Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť zmierenia a eucharistia. Tieto sviatosti sa prijímajú opakovane.
Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Sviatosť krstu

Sviatosť zmierenia

Sviatosť oltárna

Sviatosť birmovania

Sviatosť manželstva

Sviatosť knažstva

Sviatosť pomazania chorých